Idrottsparken, etapp 1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av  radhus/kedjehus och stadsvillor.

Området är beläget i västra delen av Kumla tätort och begränsas i norr och söder av privatägda bostadsfastigheter, i öster av Hardmogatan, och i väster av Kumla-Frasses gata.

Inom området finns det idag ett koloniområde och marken ägs av Kumla kommun.

Status

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 17 februari 2021.
Detaljplanen vann laga kraft den 16 mars 2021.