Ekeby Prästgård 1:7, del av

Syftet med detaljplanen är att bygga bostäder i Ekeby.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till att bygga bostäder i Ekeby då det finns
en efterfrågan på enbostadshus, men mindre flerfamiljshus (parhus, radhus,
kedjehus) kan också bli aktuellt. Området ligger i ett viktigt kulturmiljölandskap
med fornlämningar och kulturhistoriska byggnader och det är därför viktigt att
planområdet anpassas till den omgivande miljön.

Området är beläget i Ekeby, i korsningen Ekebygatan/Lv 642.

Status

Detaljplanen antogs den 5 september 2019 i samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen vann laga kraft den 25 februari 2020.

Handlingar

PlankartaPDF

PlanhandlingarPDF

Bilagor
Bilaga 1, Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF
Bilaga 2, Arkeologisk utredning, Boplatslämningar i Ekeby, 2017PDF
Bilaga 3, Arkeologisk förundersökning, Uppå Källarbacken i Ekeby, 2018PDF