Del av Långgälla 1:6

Detaljplanens syfte är att ge fastighetsägarna möjlighet att köpa mark och reglera in till sina nuvarande fastigheter.

Detaljplanens syfte är att ge fastighetsägarna möjlighet att köpa mark och reglera in till sina nuvarande fastigheter. Marken används idag som allmän plats och består av naturmark. De fyra berörda fastigheterna har tidigare haft nyttjanderättsavtal på mark intill sin fastighet som är naturmark enligt gällande detaljplan.

Området är beläget i Kumla, Åbytorp. I norr begränsas området av naturmark, i öster Långgällagatan, i söder gång- och cykelbanan, samt i väster befintliga fastigheter längs Antons Backe.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 11 juni 2020.
Detaljplanen vann laga kraft den 7 juli 2020.