Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Del av kvarteret Rörläggaren och Kumla 11:1

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra bebyggelse i form av flerbostadshus. För att skapa en mer flexibel plan möjliggörs även centrumändamål.

Området är beläget centralt i Kumla tätort, i korsningen Hagendalsvägen‐ Södra Kungsvägen. Detaljplanen medger en byggrätt för ca 40 lägenheter i 5-7 våningar. Anslutning till planområdet möjliggörs från Djupadalsgatan, öster om Rörläggaren 8. Parkering ska ske i garage under mark.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 7 maj 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 15 oktober 2019.

Handlingar

LagakrafthandlingarPDF

PlankartaPDF

Bilaga Geoteknisk PMPDF

Bilaga PM DagvattenPDF

Bilaga PM PorluftmätningarPDF

Bilaga TrafikbullerutredningPDF

Bilaga SolstudiePDF