Del av kvarteret Rörläggaren och Kumla 11:1

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra bebyggelse i form av flerbostadshus. För att skapa en mer flexibel plan möjliggörs även centrumändamål.

Området är beläget centralt i Kumla tätort, i korsningen Hagendalsvägen‐ Södra Kungsvägen. Detaljplanen medger en byggrätt för ca 40 lägenheter i 5-7 våningar. Anslutning till planområdet möjliggörs från Djupadalsgatan, öster om Rörläggaren 8. Parkering ska ske i garage under mark.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 7 maj 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 15 oktober 2019.

Handlingar

Lagakrafthandlingar Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 437.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Geoteknisk PM Pdf, 560.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga PM Dagvatten Pdf, 135.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga PM Porluftmätningar Pdf, 82.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Trafikbullerutredning Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Solstudie Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.