Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Brändåsen 1:23

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till fastighetsägaren Svenska McDonalds AB att bygga ut sin verksamhet.

Fastighetsägaren Food Folk Sverige AB vill bygga ut sin McDonalds-verksamhet. En ny detaljplan behöver tas fram då hela McDonalds byggnad enligt gällande detaljplan ligger på korsmark (marken får endast byggas med mindre uthus, skärmtak eller dyl.). Korsmarken behöver därför tas bort för att verksamheten ska kunna expandera.

Området är beläget i sydvästra delen av Kumla kommun, i Brändåsen intill riksväg 50.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 6 september 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 3 oktober 2018.

Handlingar

Lagakraft handlingPDF

PlankartaPDF