Ändring av detaljplan för Kv. Lövsångaren (Kriminalvårdsanstalten)

Planområdet är markerat med röd linje.

Syftet med en planändring är att justera prickmark och ändra den högsta byggnadshöjden så att Kriminalvårdsanstalten ska ha möjlighet att bygga ut enligt det behov som finns.

Syftet med planändringen ryms inom gällande detaljplans syfte.

Området är beläget i sydvästra Kumla. Planområdet begränsas i norr av ett småhusområde, i söder av verksamhetsområdet Via i öster av Viagatan och i väster at jordbruksmark. Planområdet har en areal på cirka 38 hektar.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 december 2022 att anta detaljplaneändringen för rubricerat område.

Detaljplanen vann laga kraft 2023-01-12.

 

Handlingar

Gällande plankarta med ändring Pdf, 20.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Komplettering till planbeskrivning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Gällande planbeskrivning Pdf, 44.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 520.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning
På grund av dataskyddsförordningen, GDPR, kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig i stadshuset, Torget 1, Kumla. Handlingen kan även begäras ut av handläggaren.

Fastighetsförteckningen omfattar ägare till alla fastigheter som berörs av planförslaget samt ägare till annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt i fastigheterna, exempelvis arrendatorer. Fastighetsförteckningen tar även upp samfälligheter, rättigheter och gemensamhetsanläggningar.


Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Sanda Madzo, 019-58 69 15, sanda.madzo@kumla.se