Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet tillvaratar naturvårdens intressen vid upprättande av planer, ärendehantering eller andra åtgärder i kommunen. Det är också en allmän kunskapskälla om naturen och naturvård i Kumla,

Blommande klasefibblor på Lugnetängarna. En rödlistad växt som trivs ovanligt bra på kalkmarkerna i Hällabrottet och Kvarntorp. Foto: Per Karlsson Linderum.

Blommande klasefibblor på Lugnetängarna. En rödlistad växt som trivs ovanligt bra på kalkmarkerna i Hällabrottet och Kvarntorp. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kumla kommun är en expansiv kommun. Vi saknar idag ett Naturvårdsprogram. Naturvärden inom kommunen behöver identifieras och sammanställas. Naturvårdsprogrammet ska leda till ett mer strategiskt arbete inom naturvården och samhällsplaneringen.

Syftet med projektet är att ta fram ett strategiskt inriktad Naturvårdsprogram för Kumla kommun. Naturvårdsprogrammet ska verka som ett strategiskt dokument i arbetet med naturvården, men även fungera som ett stöd i samhällsplaneringen. I Naturvårdsprogrammet identifieras värdefulla naturmiljöer i Kumla kommun och deras naturvärden beskrivs.

Kumla kommun håller en god tillväxttakt och har höga ambitioner för att fortsätta växa i form av medborgare, medarbetare, företag och verksamhetslokaler. Vår höga tillväxttakt kräver goda strategier för att säkerställa att vi så som Kommunens Vision 2025 anger, ska växa smart. Kumla kommun saknar idag ett politiskt antaget Naturvårdsprogram.

Ett av kommunens tidigare LONA-projekt resulterade i Program för Gröna (antaget 2017-11-27 av Kommunfullmäktige). Detta program är tänkt att fungera som ett ”paraplyprogram” varifrån ytterligare strategiska planer gällande Kumlas kommuns gröna miljöer ska växa fram. Nu är det dags att ta detta steg genom att upprätta ett Naturvårdsprogram. Parallellt med arbetet att upprätta ett Naturvårdsprogram pågår arbete med att revidera Miljöprogram och Översiktsplan inom kommunen, som till viss del hanterar naturvårdsfrågor, men Naturvårdsprogrammet ska på ett tydligare sätt identifiera fysiska platser för höga naturvärden i kommunen samt ange lämpliga åtgärder för att bibehålla eller utveckla naturvärdena på dessa
platser.

Scharlakansvårskålar, en signalart för höga skogliga värden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Scharlakansvårskålar, en signalart för höga skogliga värden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kumla kommuns naturvårdsprogram kommer att bestå av tre delar:

Del 1 – Natur och naturvård – En bakgrundsbeskrivning av naturen och naturvården i kommunen och aktuell lagstiftning.

Del 2 – Strategi- och åtgärdsprogram – Kommunens ambitioner med naturvårdsstrategier och förslag på åtgärder.

Del 3 – Objektskatalog – Beskrivningar av områden på kommunal mark med naturvärden enligt utförd naturvärdesinventering.

LONA
Blåbandad jungfruslända, en karaktärsart vid rinnande vatten i Kumlas jordbrukslandskap. Foto: Per Karlsson Linderum.

Blåbandad jungfruslända, en karaktärsart vid rinnande vatten i Kumlas jordbrukslandskap. Foto: Per Karlsson Linderum.