Starta livsmedelsverksamhet

Har du planer på att starta ett kafé eller en restaurang eller någon annan verksamhet där livsmedel hanteras? Tänk på att all slags försäljning och tillhandahållande av mat räknas som livsmedelsverksamhet och att alla livsmedelsverksamheter måste registreras hos kommunen minst 14 dagar innan du startar.

Ägg

Vad är en livsmedelsverksamhet?

En livsmedelsverksamhet hanterar eller säljer livsmedel till allmänheten eller till andra företag. Hit räknas restauranger, caféer, butiker, mathantering på olika nivåer i kommunala verksamheter och privata motsvarigheter av dessa. Också transport av livsmedel, idrottsföreningarnas kiosker, bagerier, industritillverkning av livsmedel, försäljning av kosttillskott och måltidsersättningar, och även försäljning av livsmedel via internet. Om du är osäker på om din verksamhet räknas som en livsmedelsverksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Miljöenheten har telefontid varje vardag mellan 10.00-12.00 och nås via servicecenter på 019-58 80 00.

Regler för alla som hanterar livsmedel

Oavsett om det gäller ett företag, en förening eller en privatperson, om verksamheten bedrivs privat eller offentligt, med eller utan vinstsyfte, så finns det regler att följa för alla som planerar att släppa ut någon form av livsmedel på marknaden.

Dessa regler gäller i alla led i livsmedelskedjan, från jord till bord. Grunden för reglerna är att konsumenten inte ska behöva riskera att bli sjuk för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller innehåller allergiframkallande ämnen som inte deklarerats på etiketten. Konsumenten ska heller inte bli vilseledd på grund av missvisande märkning eller presentation av maten.

​Livsmedelsföretagarens ansvar​

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i livsmedelslagstiftningen är uppfyllda. Därför måste du kontrollera verksamheten regelbundet, till exempel genom att mäta temperaturen i livsmedel, kontrollera att lokalen och utrustningen är tillräckligt rengjord och att personalen har rätt kunskaper om livsmedelshygien.

Behöver du hjälp med hur en bra livsmedelsverksamhet ska bedrivas, kan du vända dig till den branschorganisation som verksamheten tillhör. Många branschorganisationer har branschriktlinjer som anger hur man kan gå tillväga för att uppnå lagstiftningens krav. Branschriktlinjer finns för till exempel bagerier, butiker, gatukök och restauranger. På Livsmedelsverkets hemsida finns många av branschriktlinjerna samlade.

​Livsmedelslagstiftningen​

Livsmedelslagstiftningens syfte är framför allt att livsmedel ska vara säkra och rätt märkta. Reglerna anger inte i detalj hur du ska göra, utan bara vad du ska uppnå. Det betyder att du kan göra på olika sätt för att uppfylla lagstiftningens krav. Hur du gör för att uppnå målen måste dock bygga på kunskap och du måste veta att det blir rätt. Du måste kunna visa för kommunens miljöinspektör att ditt arbetssätt ger en säker produkt och att rutinen bygger på kunskap.

Registrering av livsmedelsverksamhet​

Enligt livsmedelslagstiftningen måste du registrera din livsmedelsverksamhet hos kommunen. Detta gäller oavsett om du vill:

 • starta en helt ny livsmedelsverksamhet,
 • göra ett ägarbyte i befintlig verksamhet
 • vill byta bolagsform i den befintliga verksamheten
 • vill bedriva eller göra utökning av livsmedelsverksamhet i fler lokaler
 • starta en tillfällig livsmedelshantering
 • I Kumla kommun gör du det på den E-tjänstblankett, ”Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet”, som finns bland kommunens E-tjänster på kommunens hemsida. Anmälan om registrering ska ske senast 14 dagar innan planerat startdatum. Undantaget från anmälan om registrering till kommunen är alla anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, som till exempel slakterier, mejerier och äggpackningsanläggningar. Dessa ska alla registreras direkt under Livsmedelsverket.

Handläggningstid

Verksamheten får påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. När det har gått två veckor efter att anmälan om registrering kommit in till myndigheten får verksamheten påbörjas även om myndigheten inte har avslutat registreringen. Se 9 § LIVSFS 2022:8.

Om du inte registrerar får du betala en sanktionsavgift

Du får betala en avgift om du inte registrerar när du:

 • startar en ny verksamhet
 • tar över en befintlig verksamhet
 • byter företagsform i din verksamhet

Avgiften kallas sanktionsavgift och baseras på din verksamhets årsomsättning. Det gäller årsomsättningen för hela företaget eller verksamheten, inte bara den del som gäller livsmedelsverksamheten.

För landsting, kommunala verksamheter och statliga verksamheter är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Om du har startat en verksamhet utan att registrera den får du betala en procent av din verksamhets årsomsättning.

Avgiften blir minst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor.

Om du tar över en befintlig verksamhet, alltså gör ett ägarbyte, utan att göra en ny registrering blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen.

Avgiften blir minst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Tillfällig livsmedelshantering

​På marknader och andra evenemang sker ibland tillfällig livsmedelshantering, även detta ska anmälas och registreras på samma sätt som övriga verksamheter. Vid vissa typer av tillfällig hantering krävs ingen registrering. Detta avgörs bland annat av vilken typ av verksamhet det handlar om, hur ofta hanteringen kommer att ske, omfattningen på hanteringen och risknivån på hanteringen. Kontakta därför alltid oss på kommunens miljöenhet i god tid om du planerar att tillfälligt hantera livsmedel.

Checklista​

Det finns många regler att följa och kontakter du kan behöva ta när du ska starta en livsmedelsverksamhet. Här får du stöd av en checklista.

 • Det är en fördel om du i ett ganska tidigt skede tänker över vilken bolagsform du ska ha och sedan startar ett bolag. Mer information hittar du hos Bolagsverket.
 • Du behöver hitta en lokal som passar din verksamhet. Vill du veta vad lagen säger så finns information i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Läs särskilt i Bilaga II om krav på livsmedelslokaler.
 • Innan du startar måste du registrera din verksamhet.
 • Om du kommer att använda dricksvatten från egen brunn måste du även göra en registrering om detta.

Beroende på vad du kommer att göra i din verksamhet kan du behöva söka andra tillstånd och kontakta fler myndigheter. De vanligaste tillstånden finner ni här nedan.

 • Alkoholserveringstillstånd, tillstånd för folkölsförsäljning, tobaksförsäljningstillstånd och tillstånd att sälja receptfria läkemedel. För att servera/sälja ovan nämnda varor till allmänheten behöver du söka tillstånd för detta hos Drift - och serviceförvaltningen i Hallsbergs kommun som handlägger tillstånden för kommunerna i Sydnärke (där Kumla ingår).
 • Uteservering: För att få ha uteservering krävs tillstånd från Polisen för att få använda allmän plats. Du behöver också söka bygglov hos kommunens bygglovsenhet i Kumla kommun.
 • Avfall och återvinning: Brännbart och komposterbart hushållsavfall hämtas av kommunen men det krävs att ni tecknar ett renhållningsabonnemang för detta med kommunen, vänd er till samhällsbyggnadsförvaltningen. Övrigt avfall som metall, plast, kartong, papper, glas, farligt avfall, fettavfall (som frityrolja), elektriskt och elektroniskt avfall räknas som verksamhetsavfall och ska hämtas av privatbolag, även här bör avtal tecknas.
 • Allt farligt avfall som lämnas bort ska även rapporteras till Naturvårdsverket.
 • Fettavskiljare: restauranger, storkök och bagerier måste i de flesta fall ha en fettavskiljare.
 • Gasol: om du hanterar gasol behöver du söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara, detta gör du hos Nerikes brandkår.
 • Köldmedier: har du kyl-, frys- eller ventilationsaggregat som tillsammans innehåller mer än motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) köldmedia ska du lämna in en årlig rapport med uppgifter om läckagekontroller senast 31 mars till kommunens miljöenhet. Alla aggregat med minst 5 ton CO2e köldmedia behöver kontrolleras för läckage årligen. Större aggregat kan kräva tätare kontrollintervall.