Dricksvatten

De flesta av Kumla kommuns invånare får sitt dricksvatten från det kommunala vattenverket. Vi tycker att det är självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa.

Dricksvatten

För att uppnå detta måste dricksvattnet beredas och detta görs i det kommunala vattenverket. Livsmedelsverket har föreskrifter som visar hur denna beredning ska ske. För att visa att kriterierna är uppfyllda ställs krav på att dricksvattnet ska undersökas regelbundet och att analysen av vattnet ska ske på ett ackrediterat laboratorium.

Registrera enskilda brunnar

Men alla får inte vatten från det kommunala vattenverket utan förlitar sig på egna brunnar eller brunn i en samfällighetsförening. För en del av de enskilda brunnarna gäller dricksvattenföreskrifterna och de dricksvattenanläggningarna måste då registreras hos kommunens miljöenhet. Det gäller för följande anläggningar:

  • restaurang, café, cateringfirma, Bed & breakfast, campingplats, stugby eller annan hotellverksamhet med egen dricksvattenbrunn
  • skola, förskola eller äldreboende med egen dricksvattenbrunn
  • livsmedelsindustri med egen dricksvattenbrunn
  • butik med egen beredning och dricksvatten från enskild brunn
  • vattenförening som tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer eller har tydlig kommersiell verksamhet.

Egna brunnar som inte uppfyller något av ovanstående kriterier behöver inte registreras och där gäller inte livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Vad gäller för anläggningar som måste registreras?

För de anläggningar som måste registreras gäller Livsmedelsverkets föreskrift (SLVFS 2001:30). Ni måste visa att ert dricksvatten uppfyller kraven om renhet, klarhet och färglöshet genom regelbunden provtagning och efterföljande analyser och bedömningar av vattenkvaliteten på ett ackrediterat laboratorium, till exempel Eurofins eller Synlab.

Antalet vattenprover bestäms efter den dricksvattenmängd som produceras. En kopia på analysresultatet skickas till kommunens miljöenhet. Om problem med vattenkvaliteten uppkommer måste du snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och kommunens miljöenhet. Du som producerar och tillhandahåller dricksvattnet måste också omedelbart påbörja en utredning av orsaken till problemet.

Egenkontroll​

Du som dricksvattenproducent ansvarar för att ta fram ett system för egenkontroll så att vattnet håller en hög kvalitet och produceras på ett säkert sätt. Beroende på råvattnets kvalitet ska beredning ske så att ett dricksvatten produceras som uppfyller lagstiftningens kriterier, ett rent vatten av god kvalitet. Du bör alltså ha god kännedom om dricksvattenföreskrifternas krav.