Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Starta livsmedelsverksamhet

Har du planer på att starta ett kafé eller en restaurang eller någon annan verksamhet där livsmedel hanteras? Tänk på att all slags försäljning och tillhandahållande av mat räknas som livsmedelsverksamhet och att alla livsmedelsverksamheter måste registreras hos kommunen minst 14 dagar innan du startar.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

En livsmedelsverksamhet hanterar eller säljer livsmedel till allmänheten eller till andra företag. Hit räknas restauranger, caféer, butiker, mathantering på olika nivåer i kommunala verksamheter och privata motsvarigheter av dessa. Också transport av livsmedel, idrottsföreningarnas kiosker, bagerier, industritillverkning av livsmedel, försäljning av kosttillskott och måltidsersättningar, och även försäljning av livsmedel via internet. Om du är osäker på om din verksamhet räknas som en livsmedelsverksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Regler för alla som hanterar livsmedel

Oavsett om det gäller ett företag, en förening eller en privatperson, om verksamheten bedrivs privat eller offentligt, med eller utan vinstsyfte, så finns det regler att följa för alla som planerar att släppa ut någon form av livsmedel på marknaden.

Dessa regler gäller i alla led i livsmedelskedjan, från jord till bord. Grunden för reglerna är att konsumenten inte ska behöva riskera att bli sjuk för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller innehåller allergiframkallande ämnen som inte deklarerats på etiketten. Konsumenten ska heller inte bli vilseledd på grund av missvisande märkning eller presentation av maten.

​Livsmedelsföretagarens ansvar​

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i livsmedelslagstiftningen är uppfyllda. Därför måste du kontrollera verksamheten regelbundet, till exempel genom att mäta temperaturen i livsmedel, kontrollera att lokalen och utrustningen är tillräckligt rengjord och att personalen har rätt kunskaper om livsmedelshygien.

Behöver du hjälp med hur en bra livsmedelsverksamhet ska bedrivas, kan du vända dig till den branschorganisation som verksamheten tillhör. Många branschorganisationer har branschriktlinjer som anger hur man kan gå tillväga för att uppnå lagstiftningens krav. Branschriktlinjer finns för till exempel bagerier, butiker, gatukök och restauranger. På Livsmedelsverkets hemsida finns många av branschriktlinjerna samlade.

​Livsmedelslagstiftningen​

Livsmedelslagstiftningens syfte är framför allt att livsmedel ska vara säkra och rätt märkta. Reglerna anger inte i detalj hur du ska göra, utan bara vad du ska uppnå. Det betyder att du kan göra på olika sätt för att uppfylla lagstiftningens krav. Hur du gör för att uppnå målen måste dock bygga på kunskap och du måste veta att det blir rätt. Det räcker inte att säga ”så här har vi alltid gjort med maten och det är ingen som har blivit sjuk av den”. Du måste kunna visa för kommunens miljöinspektör att ditt arbetssätt ger en säker produkt och att rutinen bygger på kunskap.

Registrering av livsmedelsverksamhet​

Enligt livsmedelslagstiftningen måste du registrera din livsmedelsverksamhet hos kommunen. I Kumla kommun gör du det hos samhällsbyggnadsförvaltningen på en särskild blankett, senast 14 dagar innan planerat startdatum. Detta gäller för alla livsmedelsverksamheter, undantaget är slakterier och animaliska industrier som måste godkännas innan de får öppna (ansökan för detta görs på en särskild blankett).

Om du bedriver livsmedelsverksamhet utan att anmäla det riskerar du att åtalsanmälas

Vid följande tillfällen ska du alltid skicka in en anmälan om registrering till samhällsbyggnadsförvaltningen

 • start av ny livsmedelsverksamhet (permanent eller tillfällig)
 • ägarbyte i befintlig verksamhet
 • byte av bolagsform i befintlig verksamhet
 • förändringar i befintlig verksamhet, ombyggnationer eller förändringar i sortimentet.

Använd blanketten "Anmälan om ändring av livsmedelsverksamhet".

Vi skickar sedan en bekräftelse på att verksamheten är registrerad till den postadress som angetts på blanketten.

Vi gör inte någon prövning innan du öppnar. Istället gör vi en inspektion efter att verksamheten har startat. Då bedömer vi om verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Vi tittar på lokal, inredning och utrustning, hanteringen och förvaringen av livsmedlen i verksamheten. En genomgång av egenkontrollprogramet kommer också att ske vid besöket. Det är du som företagare som ansvarar för att din verksamhet uppfyller kraven, både när det gäller lokalen och egenkontrollen. Tillsynskontrollen ska även fungera som ett stöd och vara en möjlighet för dig som företagare att få en bättre fungerande verksamhet.

Tillfällig livsmedelshantering

​På marknader och andra evenemang sker ibland tillfällig livsmedelshantering, även detta ska anmälas och registreras på samma sätt som övriga verksamheter. Vid vissa typer av tillfällig hantering krävs ingen registrering. Detta avgörs bland annat av vilken typ av verksamhet det handlar om, hur ofta hanteringen kommer att ske, omfattningen på hanteringen och risknivån på hanteringen. Kontakta därför alltid oss på kommunen i god tid om du planerar att tillfälligt hantera livsmedel.

Checklista​

Det finns många regler att följa och kontakter du kan behöva ta när du ska starta en livsmedelsverksamhet. Här får du stöd av en checklista.

 • Det är en fördel om du i ett ganska tidigt skede tänker över vilken bolagsform du ska ha och sedan startar ett bolag. Mer information hittar du hos Bolagsverket.
 • Du behöver hitta en lokal som passar din verksamhet. Vill du veta vad lagen säger så finns information i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Läs särskilt i Bilaga II om krav på livsmedelslokaler.
 • Innan du startar måste du registrera din verksamhet.
 • Om du kommer att använda dricksvatten från egen brunn måste du även göra en registrering om detta.

Beroende på vad du kommer att göra i din verksamhet kan du behöva söka andra tillstånd och kontakta fler myndigheter. De vanligaste tillstånden finner ni här nedan.

 • Alkoholserveringstillstånd, tillstånd för folkölsförsäljning, tobaksförsäljningstillstånd och tillstånd att sälja receptfria läkemedel. För att servera/sälja ovan nämnda varor till allmänheten behöver du söka tillstånd för detta hos Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen i Hallsbergs kommun som handlägger tillstånden för kommunerna i Sydnärke (där Kumla ingår).
 • Uteservering: För att få ha uteservering krävs tillstånd från Polisen för att få använda allmän plats. Du behöver också söka bygglov hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun.
 • Avfall och återvinning: Brännbart och komposterbart hushållsavfall hämtas av kommunen men det krävs att ni tecknar ett renhållningsabonnemang för detta med kommunen, vänd er till samhällsbyggnadsförvaltningen. Övrigt avfall som Metall, plast, kartong, papper, glas, farligt avfall, fettavfall (som frityrolja), elektriskt och elektroniskt avfall räknas som verksamhetsavfall och ska hämtas av privatbolag, även här bör avtal tecknas.
 • Fettavskiljare: restauranger, storkök och bagerier måste i de flesta fall ha en fettavskiljare.
 • Gasol: om du hanterar gasol behöver du söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara, detta gör du hos Nerikes brandkår.
 • Köldmedier: har du kyl-, frys- eller ventilationsanläggningar som innehåller mer än 10 kg köldmedia ska du anmäla detta genom att lämna in en årlig rapport om läcksökning