Verksamhetsutövares ansvar

Du som bedriver en verksamhet har ansvar för att kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kallas för egenkontroll. Du som har en tillståndspliktig verksamhet har även krav på att lämna en miljörapport.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt​

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I Miljöprövningsförordning (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

  • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Du som ska starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla den till kommunens myndighetsnämnd, eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen eller hos miljödomstol beroende på verksamhetens art och omfattning. Du måste göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar, men eftersom prövningen kan ta betydligt längre tid än sex veckor bör du vara ute i god tid. Tänk även på att du inte får påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till kommunen. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta oss för mer information.

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Miljörapport

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Taxor och avgifter

Taxa för vår tillsyn beslutas av kommunfullmäktige.