Kumla kommuns miljöprogram

Kumla kommun gäller från 2019 till 2022 och ersätter tidigare miljöprogram. Kommunens organisation och de helägda kommunala bolagen ansvarar för att arbeta för att uppfylla de nya lokala miljömålen.

Nya miljömål

Miljöprogrammet mål utgår från globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, våra nationella miljökvalitetsmål och våra regionala miljömål i Örebro län för att på så sätt bidra till att vi når gemensamt uppsatta mål. Våra lokala miljömål i Kumla fokuserar på det som är aktuellt och där kommunen och bolagen har rådighet att göra insatser för att minska negativ miljöpåverkan. Målen samspelar och åtgärder inom ett område kan även påverkan andra mål i programmet.

Fokusområden

Miljöprogrammet är uppdelat i sex fokusområden utifrån regionens åtgärdsprogram.

Områdena är Klimat, Giftfri vardag, Vatten, Hållbar samhällsplanering, Biologisk mångfald och Hållbar resursanvändning. Inom varje område finns lokala miljömål, insatsområden som ska prioriteras samt beskrivning av hur vi ska arbeta med målen.

Alla tar ansvar

Miljöprogrammet sätter ramar för vårt miljöarbete. Alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ansvarar för att miljömålen uppnås. Verksamheterna ska planera för det egna miljöarbetet och ansvarar för att genomföra de insatser och åtgärder som krävs. Behov av investeringar ska hanteras i budgetarbetet av varje nämnd och bolag. Avsteg från miljöprogrammet ska godkännas av Kommunfullmäktige.

Årlig uppföljning

Respektive nämnd och bolag ansvarar även för den årliga uppföljningen av miljömålen. Uppgifterna ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen i början av varje år. Dessa uppgifter sammanställs sedan och rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

Kommunicering

Det arbete som sker med våra lokala miljömål kommer synliggöras inom organisationen men även utanför till allmänheten och företagare. På kommunens hemsida finns miljöprogrammet tillgängligt.