Bilen

Vet du om att det orenade vatten som rinner av din bil vid tvätt innehåller rester av kemikalier som kan skada växt- och djurlivet? Tvätta bilen rätt istället!

Bild på en bil som tvättas

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på ett sådant sätt så att det skadar människors hälsa eller miljön. Om du använder tvätt- och avfettningsmedel när du tvättar bilen på tomten eller på asfalterad mark kan dricksvattenbrunnar och vattendrag förorenas.

Tänk på att ledningar för dagvatten ofta leder ut till vattendrag eller sjöar med växt- och djurliv. Om brunnen är ansluten till det kommunala spillvattennätet ska den inte heller användas till utsläpp av spolvatten från bilen.

Avloppsreningsverkens bakteriekultur påverkas negativt av tvätt- och avfettningsmedel. Det gäller även för din enskilda avloppsanläggning.
Behöver du använda tvätt- och avfettningsmedel åker du i första hand till en biltvätt, i andra hand till en "Gör det själv-hall". Tvättanläggningarna har krav på sig att rena vattnet innan det släpps ut i naturen.

Avspolning av bilen är okej

Vill du spola av din bil med endast vatten så är det okej att göra förutsatt att vattnet inte leder direkt till vattendrag eller vattentäkt. Det bästa är om du spolar av din bil på en gräsmatta eller grusplan. Om du står på någon annans mark så behöver du tillstånd från den som äger marken.

Riktlinjer för fordonstvätt

Vid tvätt, använd alltid produkter som är miljömärkta. Riktlinjer med miljökrav på fordonstvättar har tagits fram för Kumla kommun och du hittar dem här nedan.