Värmepump

En värmepump hämtar värme från ventilationsluften, berget, ytjorden, grundvattnet, ur luften eller sjön. För vissa typer av värmepumpar är investeringskostnaden relativt hög men det kan ändå vara lönsamt eftersom de rörliga värmekostnaderna blir låga.

Fastställ först ditt energibehov

Om ditt hus har en låg energianvändning kan uteluft vara ett bra alternativ till värmekälla till värmepumpen. Har huset en hög energianvändning kan värmekällorna mark, berg, grundvatten eller sjö vara bra alternativ.

Storleken på värmepumpar som ska stå för den huvudsakliga uppvärmningen och produktionen av tappvarmvatten beräknas på husets effektbehov, det vill säga vilken effekt huset behöver när det är som kallast. Det beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur man önskar och var i landet huset ligger.

Hus som behöver 21 000 kilowattimmar per år för uppvärmning och varmvatten, har ett maximalt effektbehov på cirka 8 kilowatt för att klara uppvärmningen när det är som kallast. Räknat på det viset skulle värmepumpen behöva kunna producera åtta kilowatt, vilket kräver en ganska stor och dyr pump.

Om du däremot väljer en mindre pump på till exempel sju kilowatt krävs tillskott av energi under årets kallaste perioder. Med en mindre pumpstorlek ryms ändå omkring 90 procent av årets energibehov och då kan det vara mer ekonomiskt att välja den något mindre pumpen. Den tillkottsvärme som behövs tillförs vanligtvis med en elpatron. Fördelen med en mindre pump är att man får en pump som går mer jämnt under året vilket sliter mindre på dess delar.

Installation och anmälan

Installation av pump som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gör du på en blankett eller via vår e-tjänst.

Anmälan ska göras sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.

Till anmälan ska en skalenlig situationsplan (tomtkarta) bifogas. På situationsplanen ska fastigheten med byggnader, VA-, el- och teleledningar, kollektorns placering samt i förekommande fall egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning tydligt framgå. Du får ett skriftligt svar på din anmälan.

För luftvärmepumpar krävs inte anmälan, men tänk på att placera den så att grannar inte störs av buller.

Myndighetsnämnden använder sig rekommendationerna som Statens geologiska undersökningar ger i Normbrunn -16.

Den som borrar för bergvärme ska vara certifierad

Den som borrar energibrunnar ska vara certifierad enligt de krav som SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tagit fram tillsammans med SITAC och branschorganisationerna. Certifiering sker via SITAC. På deras webbplats finns alla certifierade brunnsborrare presenterade. SITAC:s certifiering innebär bland annat att företaget har miljöansvars- och ansvarsförsäkring. Mer information om vad certifiering innebär finns på SITAC:s hemsida.

Utsläpp av spolvatten från bergborrning

Vid borrning av energibrunnar uppkommer ofta stora mängder vatten (kallas spolvatten) innehållande partiklar från berggrunden. Det kan orsaka skador och/eller igensättningar på ledningsnätet med risk för översvämning. Därför är det viktigt att spolvattnet genomgår slamavskiljning innan det släpps ut till kommunens dagvattenledningar. Om möjligt ska spolvatten tas om hand på den egna fastigheten.

Tänk på att det är du som fastighetsägare som kan bli skyldig att betala för eventuell undersökning och renspolning av dagvattenledning. Informera dig därför om att företaget som ska utföra borrningen har certifierade borrare och kan uppfylla de krav som ställs.

Bra att tänka på

Om du byter ut en bränslepanna mot en värmepump kan ventilationen i huset försämras om du har självdragsventilation. Pannan har även värmt källaren och när den ersätts med en värmepump som inte ger någon spillvärme kan källaren bli kallare och fuktigare. Se därför över ventilationen i källaren och överväg att sätta in en radiator som hjälper till att torka bort fukten. Det är också viktigt att du tar hand om murstocken som kan få fuktskador när den inte längre används. Fuktskador i källare och murstock kan även påverka det övriga huset.

Det kan förekomma bullerstörningar från värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten.