Husdjur

Enligt Kumla kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att hålla tupp inom detaljplanelagt område. Syftet med dessa bestämmelser är att undvika olägenheter för närmiljön samt att skydda människors hälsa.

En katt som ligger på rygg med tassarna mot kameran

Tillstånd för häst, hund och katt​

För att bedriva häst-, hund och katthållning yrkesmässigt eller i större omfattning krävs tillstånd enligt djurskyddslagen. För till exempel kennlar med fler än 9 hundar (äldre än 24 mån) krävs tillstånd. Du ansöker hos Länsstyrelsen i Örebro län.

Tama djur som stör​

Prata med ägaren till djuret om du till exempel har problem med att katten gör sina behov på din tomt eller att hundar står och skäller. Kontakta polisen om det handlar om aggressiva hundar som förorsakar skada.

Hästgödsel​

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten. Detta kan skapa problem med övergödning i ytvatten och förorena grundvatten med bl.a. nitrat och bakterier. Det ställs samma krav på hantering av hästgödsel oavsett om hästhållningen drivs privat eller av ett företag.

Gårdar med upp till två hästar

Gödseln bör förvaras så att läckage till omgivningen inte kan ske, t.ex. på gjuten gödselplatta eller i tät container. Detta finns angivet i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler som innebär att risken för förorening av mark och vatten ska minimeras.

​Gårdar med tre eller fler hästar

Lagringsutrymmena ska vara utformade så att avrinning eller läckage inte kan ske till omgivningen, till exempel gödselplatta eller tät container.

Vid hållande av mer än 3 hästar krävs minst 5 kubikmeter lagringsvolym per häst, vilket motsvarar 6 månaders gödselproduktion.

Begravning av häst, så kallad trotjänarbegravning​

För att minska risken för spridning av smitta och förorening av vatten ska nedanstående anvisningar följas:

  • Djur ska inte komma åt att gräva upp kroppen varför den måste övertäckas med minst 1,5 meter jord.
  • Kroppen ska begravas minst 1 meter över den högsta grundvattennivån för att inte riskera att grundvattnet förorenas.
  • Skyddsavstånd till närmaste dricksvattentäkt (vattenbrunn) ska vara minst 100 meter.
  • Skyddsavstånd till närmaste bostadsfastighet ska vara minst 100 m. Vid nedgrävning närmare än 100 m krävs fastighetsinnehavarens godkännande.