Svartbygge - bygga utan lov

Om du utan lov eller anmälan gör något som kräver bygg-, mark-, rivningslov- eller anmälan kallas det olovligt byggande eller svartbygge.

Det är också olovligt att börja utan startbesked eller att ta i bruk innan slutbesked.

Vad är kommunens roll?

Det är byggnadsnämndens uppgift att se till att plan- och bygglagens regler följs. Byggnadsnämnden kan få kännedom om ett svartbygge genom en anmälan från enskild person, annan myndighet eller genom att nämnden själv upptäcker olovligheten och startar ett ärende.

Byggsanktionsavgift eller rättelseföreläggande

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan eller startbesked utan att ha fått det – eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel.

I vissa fall där bygglov inte går att bevilja, på grund av att det strider mot detaljplanen, är man tvungen att riva byggnaden. Det kallas för rättelseföreläggande.

Du måste betala en sanktionsavgift om du:

  • utan bygglov bygger till, bygger nytt, ändrar användningen av en byggnad eller utför andra åtgärder som kräver bygglov
  • börjar bygga utan startbesked trots att åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig
  • börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked trots att åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig
  • saknar en kontrollansvarig, trots att en sådan krävs
  • inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser river en byggnad eller anläggning utan rivningslov
  • inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog utan marklov
  • inte anmäler en anmälningspliktig åtgärd, till exempel om du installerar en kamin.

Lov i efterhand?

Du kan ansöka om lov i efterhand om det är sannolikt att lov kommer att beviljas. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov. Utöver den vanliga avgiften för prövning av lovet tillkommer byggsanktionsavgiften.