Tillsyn

Kommunen har ansvar för att bedriva tillsyn om det finns anledning att tro att någon inte följer lagen.

Nedan följer några av kommunens allra vanligaste tillsynsområden inom plan- och bygglagen. För att läsa om olovligt byggande, se svartbygge.

Förfallen byggnad

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att byggnaden eller byggnaderna som står på din fastighet är i vårdat och underhållet skick. De tekniska egenskaperna som en byggnad ska ha står i 8 kap 4§ PBL. Det kan handla om byggnadens bärförmåga, skydd mot brand eller att byggnaden är säker i övrigt att använda. Skyldigheten att hålla sin byggnad i vårdat skick beskrivs i 8 kap 14§ PBL, och detta gäller även om du själv inte bor på adressen.

Ovårdad tomt

Som fastighetsägare har du inte bara ansvar över hur din byggnad ser ut, utan även hur tomten sköts. En tomt som är skräpig och fylld med saker, gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial och skrot är exempel att betrakta som vanvårdad. Skyldigheten att hålla sin tomt i vårdat skick och skötas så att olycksfall eller olägenheter inte uppkommer beskrivs i 8 kap 15§ PBL. Detta gäller även för tomter som inte är bebyggda.  

Enkelt avhjälpta hinder

I de flesta fall är det byggnadens ägare som ansvarar för tillgängligheten, men ibland kan det även vara verksamhetsutövare som hyr en lokal. Om man stöter på ett hinder så kan man anmäla det till kommunen. Kommunen utreder då om hindret är enkelt avhjälpt. Är så fallet så ska kommunen ingripa och det kan göras genom ett åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite eller genomförande på den försumliges bekostnad.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder:

  • Mindre nivåskillnader
  • Höga trösklar
  • Avsaknad av ledstänger
  • Tunga dörrar

Obligatorisk ventilationskontroll- OVK

Byggnadens ägare är skyldig att se till att anordningen drivs, sköts och underhålls så att den ger tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning. Om fel och brister uppstår är det också byggnadens ägare som ansvarar för att åtgärda dessa fel och brister. Kommunen är tillsynsmyndighet för att övervaka om reglerna för OVK efterlevs. Om kommunen får in ett OVK-protokoll som inte är godkänd så får kommunen vidta åtgärder gentemot byggnadens ägare.

Hissar och motordrivna anordningar

Anordningens ägare ska se till att anordningen fungerar, besiktigas, underhålls så att den ger tillfredställande skydd för säkerhet vid användning. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska övervaka att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar är besiktigade. Om besiktningen för en motordriven anordning inte efterlevs kan en byggsanktionsavgift tas ut. Detta kan gå upp till så mycket som två prisbasbelopp.

Exempel på motordrivna anordningar:

  • Hissar, avsedda för transport av personer eller gods
  • Rulltrappor eller rullramper
  • Linbaneanläggningar, som släpliftar, kabinbanor eller stolsliftar
  • Portar, dörrar, galler, grindar som är avsedda för passande av personer eller fordon

 

Text