Rivningslov

Här finns information om vilka regler som gäller när du ska riva en byggnad.

Ska du riva eller flytta en byggnad eller en del av en byggnad, måste du söka rivningslov eller göra en anmälan, beroende på var byggnaden är belägen.

Inom detaljplanlagt område

Ligger din fastighet inom planlagt område kan du behöva rivningslov. Generellt gäller att om byggnaden kräver bygglov när den uppförs, krävs rivningslov när den rivs.

På landsbygden

Ska du riva något utanför detaljplanerat område krävs en anmälan, dock inte för komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk.

Flytta en byggnad

Ska du flytta en byggnad krävs rivningslov och den nya placeringen kräver bygglov.

Så här gör du

  • Ifylld och undertecknad anmälan om rivning eller ansökan om rivningslov.
  • Situationsplan i skala 1:500, där det framgår vilken byggnad som ska rivas.
  • Inventering av material.
  • Förslag till kontrollplan (eller anmälan av kontrollansvarig, vid åtgärder över 50 kvm).

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Bra att tänka på

Rivningsarbetet får inte påbörjas förrän kommunen har fattat beslut och du har fått ditt startbesked. Det gäller både om du gör en anmälan eller ansöker om rivningslov. Påbörjar du utan startbesked blir du skyldig att betala en sanktionsavgift.