Enklare bygglovärenden

Så här går det till när du ansöker om bygglov i enklare ärenden som inte kräver tekniskt samråd.

1. Ansökan

  • Vi går igenom och fördelar ärenden två gånger i veckan. Handläggaren som tilldelas ditt ärende blir också din kontaktperson.
  • Du får ett meddelande om du måste komplettera din ansökan eller om ärendet börjar hanteras.
  • Vi granskar ditt ärende utifrån Plan– och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och gällande detaljplan.
  • Om grannar eller andra remissinstanser ska höras startar det nu. De har normalt två veckor på sig att svara.

2. Bygglov

Vi beslutar om bygglov utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Om lovet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor.

3. Startbesked

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta kan vår handläggare ta beslut om startbesked. Om du börjar bygga innan du fått ditt startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

4. Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslut kungorts, till att du får påbörja ditt bygge.

5. Slutbesked

Vi ger dig ett slutbesked. Det krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk. Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.