Bygglovsprocessen

Så här går det till när du ansöker om bygglov och fram till den dag du kan börja använda ditt nya hus eller din tillbyggnad.

En illustration över de steg i processen som beskrivs på sidan.

1. Ansökan

Du lämnar in en ansökan om bygglov. En handläggare hos oss tar hand om ditt ärende och blir din kontaktperson.

Du får ett meddelande om ansökan är komplett och ditt ärende kan börja hanteras, eller om du behöver komplettera din ansökan.

När ditt ärende är komplett börjar en av våra handläggare granska ditt ärende utifrån miljösynpunkt, om kartunderlaget är tillräckligt, samt utifrån teknisk försörjning så som gator och avlopp med mera. Om grannar eller andra remissinstanser ska höras startar det nu.

2. Bygglov

Vi beslutar om bygglov utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Efter fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte längre kan överklagas.

3. Tekniskt samråd

Vi kallar dig till ett möte som kallas för tekniskt samråd. Det är vår handläggare, byggherren och kontrollansvarig som deltar. Vi går igenom hela byggnationen, från ritningar till färdigt hus. Vi går också igenom kontrollplanen. Nu bestäms villkor för att påbörja, tid för arbetsplatsbesök samt vad som krävs för att du ska få börja använda byggnaden.

4. Startbesked

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta efter det tekniska samrådet kan vår handläggare ta beslut om startbesked. Nu kan byggnationen starta. Om du börjar byggnationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

5. Arbetsplatsbesök

Vi gör minst ett arbetsplatsbesök under byggarbetet. Då kommer vi till byggplatsen och går igenom kontrollplanen. Byggherre och kontrollansvarig medverkar vid besöket.

6. Slutsamråd

Slutsamråd hålls på byggplatsen. Vi går igenom hur byggnationen har gått och vad som krävs för att få ett slutbesked.

7. Slutbesked

Vi ger dig ett slutbesked. Det krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk. Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Övrigt

Klicka här för att se bygglovprocessen för enklare ärenden. Till exempel inglasat uterum, plank, skyltar, fasadändring etc.

Klicka här för att se anmälanprocessen.

Bra att tänka på – det tar tid

Om ditt ärende är komplett och följer kommunens detaljplan tar det minst sex veckor innan du får bygglov. Om ditt ärende inte följer plan och måste beslutas i Myndighetsnämnden tar det längre tid beroende på nämndens planerade mötestider.

Har vi många ärenden kan handläggningstiden också bli längre. Enligt lag ska vi besluta i ett ärende inom 10 veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga att vi fått in alla handlingar, ritningar, remisser och grannsynpunkter.