Bygglovsprocessen

Så här går det till när du ansöker om bygglov och fram till den dag du kan börja använda ditt nya hus eller din tillbyggnad.

1. Ansökan

  • Vi går igenom och fördelar ärenden två gånger i veckan.Handläggaren som tilldelas ditt ärende blir också din kontaktperson.
  • Du får ett meddelande om du måste komplettera din ansökan eller om ärendet börjar hanteras.
  • Vi granskar ditt ärende utifrån Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och gällande detaljplan.

2. Bygglov

Vi beslutar om bygglov utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Om lovet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor.

3. Tekniskt samråd

Vi kallar dig till ett möte som kallas för tekniskt samråd, detta möte är till för dig som sökande. Till detta möte ska de tekniska handlingarna vara framtagna. Det är vår handläggare, du som byggherren och kontrollansvarig som deltar. Vi går igenom hela byggnationen, från ritningar till färdigt hus. Vi går också igenom kontrollplanen. Nu bestäms villkor för att påbörja, tid för arbetsplatsbesök samt vad som krävs för att du ska få börja använda byggnaden.

4. Startbesked

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta efter det tekniska samrådet fattar din handläggare beslut om startbesked. Om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

5. Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts, till att du får påbörja ditt bygge.

6. Arbetsplatsbesök

Vi gör minst ett arbetsplatsbesök under byggarbetet. Då kommer vi till byggplatsen och går igenom kontrollplanen. Kontrollansvarig ska medverkar vid besöket men du som byggherren är så klart också välkommen.

7. Slutsamråd

Slutsamråd hålls på byggplatsen. Vi går igenom hur byggnationen har gått och vad som krävs för att få ett slutbesked.Kontrollansvarig och du som byggherre medverkar på mötet.

8 Slutbesked

Vi ger dig ett slutbesked. Det krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk. Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Övrigt

Klicka här för att se bygglovprocessen för enklare ärenden. Till exempel inglasat uterum, plank, skyltar, fasadändring etc.

Klicka här för att se processen för byggåtgärder som kräver anmälan.

Bra att tänka på – det tar tid

Om ditt ärende är komplett och följer kommunens detaljplan tar det minst sex veckor innan du får bygglov. Om ditt ärende inte följer plan och måste beslutas i Myndighetsnämnden tar det längre tid beroende på nämndens planerade mötestider.

Har vi många ärenden kan handläggningstiden också bli längre. Enligt lag ska vi besluta i ett ärende inom 10 veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga att vi fått in alla handlingar, ritningar, remisser och grannsynpunkter.