Utanför detaljplanelagt område

Bor du på landsbygden (utanför detaljplanerat område) får du ibland bygga till huset och bygga nytt eller bygga till i omedelbar närhet av bostadshuset utan att söka bygglov. För att detta ska gälla får inte fastigheten ingå i så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är byggnader i grupp som angränsar direkt till varandra eller avskiljs av en väg, gata eller av parkmark. För att klassas som sammanhållen bebyggelse ska gruppen bestå av minst tre bebyggda tomter.

För att vara bygglovbefriad får till- och nybyggnad inte dominera befintlig bebyggelse. Tillbyggnad av befintlig byggnad får inte vara större än 30 m² och max 50 procent större än befintlig byggnad. Exempelvis om ditt hus är 50 m² så får tillbyggnaden max vara 25 m², annars krävs bygglov.

Murar och plank som byggs i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Bygger du närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste berörda grannar ge sitt medgivande.