Solcellspaneler och solfångare

Här får du information om du behöver bygglov för dina solmoduler.

Från 2018-08-01 gäller nya bestämmelser vad gäller solcellspaneler och solfångare.

Det kommer inte att krävas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare utanpå byggnader om solcellerna eller solfångarna följer byggnadens form. Det vill säga solcellspaneler och solfångare inte är upp- eller ut vinklade från fasad/takmaterial.

Skulle solcellerna eller solfångarna vara upp eller ut vinklade från fasad/takmaterial betyder inte detta per automatik att det är bygglovspliktigt utan kommunens bygglovenhet måste då göra en bedömning om det avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, i så fall krävs bygglov.

Placerar du modulerna på marken behöver du inte bygglov.

Undantag från lov gäller inte för åtgärder:

  • På byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (8kap.13 §PBL)
  • I eller i anslutning till område av riksintresse för totalförsvaret,
  • Om kommunen bestämt annat i detaljplan.

Solcellspaneler och solfångare

  • Ska följa detaljplanen
  • Kan vara anmälningspliktigt pga Bärande konstruktion
  • Brandskydd

Så här gör du

En ansökan om bygglov för solceller ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar solpanelens läge.
  • Förslag till kontrollplan.

Bra att tänka på

Tänk på att placera dina solmoduler så det inte uppstår olägenheter för dina grannar.