Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver inte bygglov. Däremot kan tillstånd i vissa fall krävas av Trafikverket och Länsstyrelsen för att sätta upp en skylt. För skyltar som placeras på offentlig plats krävs tillstånd av Polisen.

Så här gör du

En ansökan om bygglov för skyltning ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Situationsplan i skala 1:500 där det framgår vart skylten skall placeras.
  • En ritning som visar på skyltens placering mått, material, färg samt eventuell skyltbelysning.
  • Förslag till kontrollplan.

Bra att tänka på

Glöm inte att kontakta fastighetsägaren innan du ansöker om bygglov.

Kumla har riktlinjer för skyltar

Här i Kumla har vi tagit fram riktlinjer för skyltar. Generellt gäller att skylten ska anpassas till den omgivande miljön och byggnaden genom färg, form och format. Skylten ska placeras på den byggnad där verksamheten bedrivs eller i direkt anslutning till verksamheten. Placeringen av skylten får inte innebära en fara för trafiksäkerheten eller skymma vägmärken.

Under rubriken Relaterad information finns hela dokumentet Riktlinjerna för skyltning i Kumla.