När du varken behöver bygglov eller anmälan

Källa: Kiran Gerharldsson/Boverket

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Skärmtak

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Fasadändringar

Du får utan bygglov måla om i samma färg, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär mycket för då krävs bygglov. Kontakta oss vid frågor.

Glasa in

All inglasning av både uterum och balkong kräver bygglov.

Altan

Från och med den 1 juli 2019 införs ytterligare en förenkling på bygglovsområdet. Ändringen innebär ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus.

Det finns ingen generell bygglovsplikt för altaner i plan- och bygglagen PBL. Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolv får en viss höjd över marken. Särskilt när altaner ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Skulle din altan inte vara bygglovspliktig måste den ändå uppfylla krav som hållbarhet och bärförmåga.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter (högsta höjd från mark till överkant golv)
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt.
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.


  Tak och räcken:

  • Vill man bygga en altan med tex plank får man det, men den sammanlagda höjden på altanen och planket får inte vara högre än 1,8m, förutsatt att det är placerat inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Tak över altanen får man göra utan lov förutsatt att det är max 15kvm totalt på tomten.