När du inte behöver bygglov men måste göra en anmälan

Källa: Kiran Gerharldsson/Boverket

Attefallshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov bygga fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade Attefallshus. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Tillbyggnad max 15 kvadratmeter

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Det kan krävas tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Innan du påbörjar arbetena måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.