Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad kan vara ett garage, förråd, gäststuga eller något annat som kompletterar huvudbyggnaden på tomten. En komplementbyggnad kräver i många fall bygglov.

En komplementbyggnad kräver normalt bygglov, men för en-och tvåbostadshus finns det vissa undantag från den lovplikten beroende på hur stort du tänkt bygga, se mer under attefallsåtgärder och friggebod.

En komplementbyggnad ses som en nybyggnad och inom detaljplanelagt område måste du förhålla dig till den detaljplan som styr ditt område. Du får till exempel inte bygga på prickad mark (mark som inte får bebyggas), inte för nära grannen och i många fall styrs även ur mycket du får bygga på fastigheten.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område finns det vissa undantag för mindre komplementbyggnader. Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Garaget inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Garaget är fristående.
 • Garaget placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Garaget placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, närmare tomtgräns kräver medgivande av grannar.
 • Garaget inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Avgift

Avgiften avser en planenlig komplementbyggnad. Om den sökta åtgärden strider mot detaljplanen tillkommer en kostnad. Detsamma gäller en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område.

Avgifter

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

18 448 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

12 683 kr

Så här gör du

För att ansöka om bygglov för en komplementbyggnad:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.