Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad till ett en-och tvåbostadshus och är max 15 kvadratmeter. I många fall kan du uppföra en sådan utan bygglov, men ibland behöver du söka bygglov för dessa.

Det krävs bygglov för nybyggnad, men en friggebod är undantagen kraven på bygglov. En friggebod är en komplementbyggnad och det krävs normalt inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus uppföra en eller flera fristående friggebodar.

För att en byggnad ska få vara en friggebod och bygglovsbefriad ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 kvadratmeter
 • tacknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Det är möjligt att placera en friggebod närmre gräns än 4,5 meter. Ett skriftligt medgivande bör då finnas, och det är den som ska bygga friggeboden som ser till att ett sådant finns.

Om någon av dessa kriterier inte uppfylls, till exempel att en granne inte medger placering närmre gräns än 4,5 meter, så är komplementbyggnaden inte längre bygglovsbefriad, och vill man uppföra den ska man söka bygglov för en bygglovspliktig komplementbyggnad. Detta gäller även om friggeboden ska placeras närmre gräns än 4,5 meter när fastigheten angränsar till kommunal mark.

Avgift

Avgiften avser en planenlig komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus.

Avgifter

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

18 448 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

12 683 kr

Så här gör du

För att ansöka om bygglov för en komplementbyggnad:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.