Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Där­emot ska du göra en an­mälan och få beslut om startbesked innan du får börja bygga.

Bild: Ett enbostadshus med attefallsåtgärder. Källa Kiran Gerharldsson/Boverket

Attefallshus

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Ett attefallshus kan användas som både komplementbyggnad till exempel garage, förråd och komplementbostadshus (till exempel permanentbostad eller fritidshus).

Ett attefallshus får ha en byggnadsarea om högst 30 kvadratmeter. Det spelar ingen roll om byggnaden används som ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad, det vill säga till exempel garage, växthus eller förråd. Den högsta tillåtna höjden, taknockshöjden, är 4,0 meter för alla attefallshus.

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående attefallshus. Den totala byggnadsarean får dock vara högst 30 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden, taknockshöjden, är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den även uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Läs mer om attefallshus på boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift

Attefallsbyggnad, med tekniskt samråd

12 683 kr

Attefallsbyggnad, utan tekniskt samråd

5 765 kr

Så här gör du

För att göra en anmälan för ett attefallshus ska följande inlämnas

 • Ifylld och undertecknad anmälningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan i skala 1:500 som visar attefallshusets placering på tomten, samt mått till tomtgränser.
 • Planritning i skala 1:100 som visar attefallshusets rumsindelning rakt ovanifrån.
 • Fasadritning i skala 1:100 som visar byggnadens yttre utseende.
 • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessenöppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.

Attefallstillbyggnad, högst 15 kvadratmeter

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Det innebär att du kan bygga till 7,5 kvadratmeter på bottenvåningen, och bygga ytterligare 7,5 kvadratmeter ovanpå den. Den totala arean får dock inte överstiga 15 kvadratmeter.

Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Läs mer om attefallstillbyggnader på boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift

Attefallstillbyggnad, med tekniskt samård

8 071 kr

Attefallstillbyggnad, utan tekniskt samråd

5 765 kr

Så här gör du

För att göra en anmälan för ett attefallshus ska följande inlämnas

 • Ifylld och undertecknad anmälningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan i skala 1:500 som visar attefallstillbyggnadens placering på tomten, samt mått till tomtgränser.
 • Planritning i skala 1:100 som visar attefallstillbyggnadens rumsindelning rakt ovanifrån.
 • Fasadritning i skala 1:100 som visar tillbyggnadens yttre utseende.
 • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen öppnas i nytt fönsterkan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga två takkupor utan bygglov, så kallade attefallstakkupor. Takkupor räknas normalt sett som en tillbyggnad eftersom de ökar byggnadens volym. Attefallstakkupor är undantagna från krav från bygglov om de uppfyller vissa kriterier. Tänk på att du måste göra en anmälan till oss om du ska bygga takkupor och få ett beslut om startbesked innan du börjar.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att takkuporna ska kunna vara bygglovsbefriade attefallstakkupor:

 • de får endast byggas på ett befintligt en- och tvåbostadshus
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på huset
 • takkuporna får uppta halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • takkuporna får inte göras på byggnader som är särskilt värdefulla
 • det får inte vara reglerat i detaljplanen för området att attefallstakkupor kräver bygglov

Läs mer om attefallstakkupor på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift

Attefallstakkupor, med tekniskt samråd

8 071 kr

Attefallstakkupor, utan tekniskt samråd

5 189 kr

Så här gör du

För att göra en anmälan för attefallstakkupor ska följande inlämnas

 • Ifylld och undertecknad anmälningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan i skala 1:500 som visar attefallshusets placering på tomten, samt mått till tomtgränser.
 • Fasadritning i skala 1:100 som visar byggnadens yttre utseende.
 • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.