Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Altan

Att bygga en altan är populärt om man vill ha en uteplats. I många fall är altaner bygglovsbefriade, men ibland kan det hända att de kräver bygglov.

Altanbygge

Bild: Två män bygger en altan.

Det finns ingen generell bygglovsplikt för altaner i plan- och bygglagen. Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolv får en viss höjd över marken, oftast när altaner ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. En altan kan bestå av olika material som trä, stål eller betong.

Det är ofta individuellt om en altan kräver bygglov eller inte, den bedömningen gör vi. Skulle din altan inte vara bygglovspliktig måste den ändå uppfylla bygglagstiftningens krav.

Läs mer om altaner på boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter. Höjden räknas som den högsta höjd från mark till överkant golv.
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Tak och räcken:

 • Vill man bygga en altan med till exempel ett plank får man det, men den sammanlagda höjden på altanen och planket får inte vara högre än 1,8 meter, förutsatt att det är placerat inom 3,6 meter från bostadshuset. Genomsiktliga staket och räcken räknas inte till 1,8 meter.
 • Tak över altanen får man göra utan lov förutsatt att det är max 15 kvadratmeter totalt skärmtak på tomten.

Avgift

En altan räknas som tillbyggnad av huvudbyggnad om den är lovpliktig, och därmed utgår också taxan från det. Priset gäller en planenlig altan, och om den skulle strida mot gällande detaljplan tillkommer kostnader.

Avgifter vid tillbyggnad

Tillbyggnad av huvudbyggnad, med tekniskt samråd

18 448 kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad, utan tekniskt samråd

12 683 kr

Så här gör du

För att ansöka om bygglov för en altan ska följande inlämnas:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan i skala 1:500 som visar altanens placering på tomten, samt mått till tomtgränser.
 • Planritning i skala 1:100 som visar altanen rakt ovanifrån.
 • Sektionsritning i skala 1:100 som visar altanen i genomskärning.
 • Fasadritning i skala 1:100 som visar hur altanen hänger ihop med huset, eller hur den ser ut från sidan om den är fristående.
 • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.