Ansvar och roller

Här beskrivs ansvarsfördelningen mellan byggherre och kontrollansvarig (KA).

Byggherre

Byggherren är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det är byggherren som har det yttersta juridiska ansvarar för att lagkraven uppfylls. Byggherren anlitar en kontrollansvarig för att se till att arbetet utförs enligt gällande bestämmelser.

Kontrollansvarig (KA)

En certifierad KA biträder byggherren. KA ska finnas vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Han eller hon ska se till att gällande bestämmelser följs, och att nödvändig kontroll av de tekniska egenskapskraven på ett bygge eller rivning uppfylls. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade KA