Processen för byggåtgärder som kräver anmälan

En anmälan behöver du göra om du planerar att:

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp
  • underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • riva byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader
  • ändra i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
  • göra en attefallsåtgärd/bygga ett attefallshus
 

Så här går det till när du gör en anmälan.

1. Anmälan

Du lämnar in en anmälan. En handläggare hos oss tar hand om ditt ärende och blir din kontaktperson. Om ditt ärende inte är komplett kommer du bli kontaktad av oss. När ditt ärende är komplett börjar en av våra handläggare granska ditt ärende.

2. Startbesked

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta kan vår handläggare ta beslut om startbesked. När du får startbeskedet får du påbörja byggnationen eller installationen.  Påbörjar du jobbet innan du fått startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift eller att återställa byggnationen eller installationen.

3. Slutbesked

Vi ger dig ett slutbesked. Det krävs för att du ska få ta anläggningen eller byggnaden i bruk. Om du flyttar in eller börjar använda anläggningen eller byggnaden innan du fått slutbesked bli du skyldig att betala byggsanktionsavgift.