Ventilation

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och där spelar obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation.

En bra grundventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är därför en viktig faktor för en god inomhusmiljö.

Hälsoeffekter

Hälsoeffekter på dålig inomhusluft är exempelvis:

  • luftvägssymptom
  • trötthet och huvudvärk
  • slemhinnesymptom
  • allergier
  • hudsymptom.

Obligatorisk kontroll av ventilation

För att säkerställa ett bra inomhusklimat, i offentliga miljöer och i flerbostadshus, ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras. Funktionskontrollen utförs av konsulter eller av andra experter som anlitas av fastighetsägaren.