Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Radon

Radon i inomhusluften ökar risken för att få lungcancer. Risken ökar kraftigt om man utsätts för cigarettrök. Av de drabbade är 90 procent rökare eller utsatta för passiv rökning.

Fakta om radon

Radon bildas av ett radioaktivt grundämne, radium-226. När radium sönderfaller bildas radongas. Radon finns naturligt i mark och berggrund och vid sönderfall avges strålning. Radonets sönderfallsprodukter kallas radondöttrar och de fastnar på rök och damm. Vid inandning följer dessa med ner i lungorna och avger strålning. Strålningen ökar risken för att drabbas av lungcancer.

Radongas mäts i Bq/m3 luft (becquerel per kubikmeter luft). Mer information om radon finns på Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) hemsida och på Boverkets radonguide.

Var finns radon?

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset – såväl ursprunglig mark som fyllnadsmassor byggnadsmaterial (framför allt blåbetong), vatten som används i hushållet. Det kommunala dricksvattnet i Kumla innehåller dock nästan inget radon.

Radonmätning

Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa mätdosor från ett laboratorium som är godkänt för att analysera radon. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir mätresultatet. För att fastställa årsmedelvärdet ska mätningen pågå i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Du hittar ackrediterade (godkända) företag som utför radonmätningar på Swedacs webbplats.

Hur går mätningen till?

Placera radondosorna enligt anvisningar från laboratoriet. Mätningen ska göras i minst två rum i bostaden. Om du har flera våningsplan med bostadsrum ska du göra minst en mätning på varje plan. Under mätningen ska alla till- och frånluftsventiler i bostaden vara öppna och du ska leva normalt. När mättiden är slut skickar du dosorna tillsammans med ett ifyllt formulär tillbaka till laboratoriet.

När bör du inte mäta?

Du bör inte mäta radon när du renoverar eller bygger om, undantaget för mindre reparationer som tapetsering och liknande. Är du bortrest och ingen är hemma på minst tre veckor bör du också vänta.

Radonmätning i flerbostadshus

Den som hyr ut lägenheter har ansvar för att inomhusmiljön i lägenheterna inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Detta innefattar till exempel att mäta radonhalten för att säkerställa att den inte överstiger Socialstyrelsens riktvärde på 200 Bq/m³. Enligt SSMs Metodbeskrivning (2005:01) för mätning av radon i bostäder, bör mätning ske i alla lägenheter med markkontakt, det vill säga där det inte finns källare under bostaden.

I högre belägna våningsplan bör mätning göras i minst en lägenhet per våning. Mätningarna bör täcka minst 20 procent av lägenheterna i varje plan som inte har markkontakt. Mätningar bör göras i de lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till en förhöjd radonhalt samt i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.