Offentliga lokaler

En offentlig lokal har många människor tillträde till. Exempel är skolor, förskolor, lokaler för vård, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Tillgänglighet i offentliga lokaler

Det finns regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Miljö i offentliga lokaler

En lokal som är tillgänglig för allmänheten ska ha en bra inomhusmiljö och regler som gäller för hygien och miljö. Det kontrolleras genom miljö- och byggnadsnämndens tillsyn. Vid tillsynsbesöket gör nämnden stickprov för att se om rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till de krav och regler som gäller ska bristerna åtgärdas.

Anmälan av verksamhet i lokal

Vissa lokaler ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden innan verksamhet startas. Det gäller till exempel:

  • Lokaler för utbildning (skolor, förskolor, fritidshem och liknande)
  • Lokaler för hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta (tatuering, piercing, akupunktur och fotvård med stickande/skärande verksamhet)
  • Lokaler för bassängbad (även floating och badtunnor som inte är för privat bruk)
  • Solarium