Behandling av personuppgifter

I Kumla kommuns olika förvaltningar behandlas personuppgifter. Den som behandlar personuppgifter är skyldig att lämna information om behandlingen. Längre ner på sidan hittar du information från respektive förvaltning. När kommunen påbörjar en ny personuppgiftsbehandling kommer den som berörs att få information om behandlingen.

Vi har ett dataskyddsombud

Myndigheter är skyldiga att ha ett datsskyddsombud. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PuL). Kumla kommuns dataskyddsombud når du enklast genom att mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa servicecenter 019-58 80 00.

Kommunen värnar om medborgarnas integritet

Personuppgifter är säkra hos oss och används endast för att fullgöra de skyldigheter kommunen har. Personuppgifterna skyddas på flera sätt. De förvaras till exempel så att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna och i låsta system så att endast de medarbetare som behöver har tillgång till personuppgifterna.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock oftast rätt att ändå behandla dina personuppgifter. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når längst ner på den här sidan. Som huvudregel kan du bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter så kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kommunen har många personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer av verksamhetssystem. Om du är intresserad av att veta vilka personuppgiftsbiträden kommunen använder kan du vända dig till Servicecenter. Biträdet får bara använda personuppgifterna på det sätt som kommunen bestämt.

Kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlingar

Kommunstyrelsen behandlar framför allt anställdas personuppgifter, men även vissa uppgifter som rör medborgarna och kommunens förtroendevalda. Det kan exempelvis vara personuppgifter i medborgarförslag samt personuppgifter som rör kunder och leverantörer. De personuppgifter som behandlas är framför allt namn, adress, telefonnummer och personnummer.

De lagliga grunderna för personuppgiftsbehandlingarna som utförs av kommunstyrelsen är i huvudsak för att kunna fullgöra avtal eller för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse.

Kultur- och fritidsnämndens personuppgiftsbehandlingar

Kultur- och fritidsnämnden behandlar personuppgifter främst för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse men även för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare. Det handlar exempel om att hantera bokningar av våra idrottshallar och campingplatser, handlägga ansökningar, arrangera olika typer av aktiviteter och låna ut böcker. Nämnden hanterar namn, adress, personnummer, telefonnummer, organisationsnummer, e-post och telefonnummer.

Myndighetsnämndens personuppgiftsbehandlingar

Myndighetsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare eller företagare samt för att kunna fullgöra uppgifter gällande myndighetsutövning eller uppgifter av ett allmänt intresse. Nämnden hanterar främst namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress samt i de fall vi behöver skicka en faktura även personnummer. Inom nämndens ansvarsområde hanteras ärenden som rör bland annat:

  • Prövning av bygglov och förhandsbesked,
  • Registrering och tillsyn av livsmedelanläggningar samt miljötillsyn
  • Handläggning av bostadsanpassningsbidrag
  • Handläggning av lokala trafikföreskrifter

Nämnd för livslångt lärandes personuppgiftsbehandlingar

Nämnd för livslångt lärande behandlar dina personuppgifter för att kunna planera och bedriva verksamhet i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller kulturskola med stöd av artikel 6.1 c och 6.1e dataskyddsförordningen.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i slutbetyg från årskurs 9 och gymnasieskolan) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kommer också att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen (t.ex. samhällsbyggnadsförvaltningen för måltidsplanering och kultur- och fritidsförvaltningen för exempelvis utdelning av badkort), och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket och Försäkringskassan samt försäkringsbolag.

Samhällsbyggnadsnämndens personuppgiftsbehandlingar

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare eller företagare samt för att kunna fullgöra uppgifter gällande myndighetsutövning eller uppgifter av ett allmänt intresse. Nämnden hanterar främst namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress samt i de fall vi behöver skicka en faktura även personnummer. Inom nämndens ansvarsområde hanteras ärenden som rör bland annat:

  • Fysisk planering,
  • Debitering av dricksvatten, avlopp och avfall
  • köp, försäljning och upplåtelse av mark
  • Uppgifter inom måltidsförsörjning till skolor/förskolor samt särskilda boenden

Socialnämndens personuppgiftsbehandlingar

Socialnämnden behandlar personuppgifterna du lämnar om dig själv och/eller ditt barn i syfte att kunna planera och bedriva verksamhet inom Vård och omsorg, LSS-omsorgen, Individ- och familjeomsorgen samt Integration barn och unga med stöd av artikel 6.1 c och 6.1 e dataskyddsförordningen.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i forskningssyfte och av rättssäkerhetsskäl) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen, Hälso- och sjukvården och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket, Försäkringskassan och Taxe- och avgiftsnämnden.

Sydnärke lönenämnds personuppgiftsbehandlingar

Sydnärke lönenämnd behandlar personuppgifter för att kunna betala ut lön, ersättning och andra arvoden till anställda, förtroendevalda och olika uppdragstagare. Personuppgifterna behandlas med stöd av artikel 6.1 b dataskyddsförordningen.

Sydnärke lönenämnd behandlar personuppgifter i detta syfte för Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Hallsberg och Ljusnarsberg kommuner samt Sydnärkes kommunalförbund, Sydnärkes utbildningsförbund, Hallsbergs bostadsstiftelse och Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla .

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen, Hälso- och sjukvården och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket och Försäkringskassan.

Överförmyndarens personuppgiftsbehandlingar

Överförmyndarkansliet behandlar personuppgifterna du lämnar i syfte att kunna rekrytera, utbilda och utöva tillsyn över ställföreträdare med stöd av artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i forskningssyfte och av rättssäkerhetsskäl) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningar inom kommunen och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, tingsrätten och förvaltningsrätten.