Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Hos oss i Kumla består elevhälsan av skolsköterska, skolläkare, kurator, psykologer, logoped och specialpedagoger. Inom vår verksamhet finns även familjecoacher och ett skolnärvaroteam.

Vi finns till för alla elever och deras vårdnadshavare från förskoleklass till gymnasiet och vi har alla tystnadsplikt. Vi kan hjälpa till om du som vårdnadshavare behöver råd och stöd i frågor som rör ditt barn. Vårt fokus är ditt barns eller din ungdoms hälsa och välbefinnande. Vi har ett basprogram för arbetet med eleven, men därutöver är du som vårdnadshavare välkommen att höra av dig när behov uppstår. 

Elevhälsan samarbetar med personalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vårt uppdrag är att med vår kompetens stötta elever att nå målen i skolan.

Skolsköterska och skolläkare

Skolläkaren nås genom skolsköterskan och finns till för hälsoproblem som är relaterade till skolan eller till växandet och utvecklingen.

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller det omhändertagande du fått, ska du i första hand tala med aktuell skolsköterska eller skolläkare eller med verksamhetschefen för skolhälsovården som nås via vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00. Här hittar du dessutom kontaktuppgifterna till våra skolsköterskor.

Om du vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående kan du vända dig till Patientnämnden. Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kuratorer

Vi kuratorer är de personer i elevhälsan som har kunskaper om sociala frågor. Vi deltar i basutredningar, erbjuder fortbildning, handledning och konsultation till personal tillsammans med övriga elevhälsan och i nära samarbete med rektorer. Vi möter också elever och föräldrar i stödjande samtal.

Psykologer

Vi psykologer möter barn och elever i förskola och skola. I nära samarbete med övriga elevhälsan och ditt barns rektor arbetar de med handledning, konsultation och utbildning riktat till personalen. Vi gör vissa utredningar i samarbete med barn/elever och föräldrar.

Specialpedagoger

Vi specialpedagoger har ett nära samarbete med rektorer, förskolechefer, BVC, Familjens Hus, personal och föräldrar i förskola och förskoleklass. Samarbete sker även med externa insatser såsom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Barnneuropsykiatriska kliniken (BNP), logopedi och foniatri (LOF) samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 

Vi arbetar förebyggande genom handledning/konsultation och utbildning samt skol- och förskoleutveckling. Vi håller oss ajour med dagens forskning. Vi arbetar också med basutredningar och pedagogiska utredningar.

Familjecoacher

Familjecoacherna i Kumla kommun driver ett treårigt projekt för att öka måluppfyllelsen bland högstadieeleverna inom områdena skola, familj och fritid.

Uppdragen till familjecoacherna kommer via skolans rektor som också är den som beslutar vilka familjer som erbjuds stöd av familjecoacherna. Projektet innefattar även utvecklingsarbete gällande metodutveckling och samverkan mellan olika förvaltningar.

Syfte

  • Att låta eleven och föräldrar komma till tals för sina idéer och förhoppningar, där tonvikten läggs på att vi alla är olika.
  • Att tillsammans med elev och föräldrar formulera tydliga mål och delmål gällande skola, fritid och familj.
  • Att stärka motivation till förändring.
  • Att stärka föräldrarollen.
  • Att mål och delmål förankras med mentor och annan berörd personal på skolan så att positiv utveckling möjliggörs.
  • Att målsättningarna i det gemensamma uppdraget förankras till Kumla kommuns övriga verksamheter ex. föreningsliv, fritidsaktiviteter, så att målen blir möjliga att uppnå.

Skolnärvaroteam

Skolnärvaroteamet arbetar med att följa upp elever med omfattande frånvaro i grundskolan.

Skolnärvaroteamet är ett projekt inom elevhälsan och förvaltning för livslångt lärande som startades upp vid terminsstart hösten 2015 och pågår under 18 månader.

Målgruppen för projektet är elever med omfattande skolfrånvaro. Syftet med projektet är att hitta fungerande metoder för:

  • Ökad skolnärvaro
  • Ökad kompetens i verksamheterna att hantera skolfrånvaro

Projektet ska leda till ökad måluppfyllelse för eleverna i skolan.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med någon inom Kumla kommuns elevhälsa, kontakta vårt servicecenter.