Kvalitetsuppföljningar

Socialförvaltningens verksamhet följs kontinuerligt upp, både av oss själva och av andra aktörer som till exempel socialstyrelsen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför årligen den omfattande enkätundersökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" i hela landet. Svaren är uppdelade mellan personer som har hemtjänst respektive bor på särskilt boende.

Sammantaget visar undersökningen för 2015 att fler äldre känner ökat förtroende för personalen inom Kumla kommuns särskilda boenden. Man upplever att personalen har mer tid för dem och att de gemensamma utrymmena är mer trivsamma.

98% av de tillfrågade upplever att de får ett gott bemötande av personalen, vilket är en ökning från år 2014. En klar förbättring är även upplevelsen om att själv kunna påverka tider som man får hjälp där det är en ökning med 6% jämfört med 2014.  

Våra medborgare med stöd av hemtjänst visar ökad nöjdhet med hur insatserna utförs av personalen, tid som personal har att utföra sina arbetsuppgifter hos medborgaren samt hur man bemöts av personal. Känslan av svår ensamhet har minskat med 50% och fler upplever att de inte besväras av ensamhet, ångest i lika hög grad som år 2014.

Nöjdheten med aktiviteter på boendet har inte ökat. En förklaring är att värdighetsgarantierna med bl a utlovade utflykter samt de aktiviteter som sattes igång lite före sommaren inte var i igång när undersökningen gjordes vilket troligen påverkar utfallet.

Fler upplever att handläggarnas beslut inte till 100% motsvarar deras behov men färre andel personer tycker att besluten inte alls motsvarar behoven. Det är medborgarna som tycker att deras behov delvis omhändertas som ökat.

Prioriterade områden under 2013-2015 har varit att arbeta med förvaltningens värdegrund, ha fokus på ett bra och professionellt bemötande och att bemanningstätheten ökats upp inom de tyngre vårdenheterna. Den pågående förändringen med tydlig schemaläggning av aktiviteter för de boende prognostiseras än mer säkerställa att medarbetarna har tid att utföra aktiviteter med de boende.

Inför 2016 har kommunfullmäktige beslutat om en resursfördelningsmodell för vård och omsorg vilket kommer att medföra en ökad kontinuitet i personalresurser för att bättre kunna motsvara det ökade behov som de äldre medborgarna har utifrån att det blir fler äldre i Kumla.