God man, förvaltare, förmyndare

Om man har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att man behöver hjälp kan man få en god man eller förvaltare.

Kumla kommun ingår i ett gemensamt överförmyndarkansli som sedan den 1 januari 2014 består av de fem sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.

Överförmyndarkansliet har sina lokaler i Kumla kommun, stadshuset, Torget 1.

Telefontider

Skriv tabellbeskrivning här

Telefontider


Måndag, tisdag, torsdag och fredag                                          10.00-12.00

 

Tel: 019-58 80 00

Observera! 31/8-1/9 samt 7/9-8/9 utgår telefontiden

på grund av utbildningsdagar.

 


 

 

Vem ansvarar för vilka ärenden?

Så här ser ärendefördelningen ut mellan överförmyndarhandläggarna (indelningen är utifrån första bokstaven i huvudmannens efternamn):

Skriv tabellbeskrivning här

Bokstav:


Ansvarig handläggare:

A, Q, Ö


Sofia Wentzell

B, K-L


Maud Karlsson

C-G, W


Anna-Maria Wallin

H-J, X-Å


Johan Borg

M-P


Johanna Granlund

R-V


Åsa Holm

Enhetschef


Anna Moberg Skult

Kontaktuppgifter till överförmyndarna och överförmyndarnämnden

Kommun:

Namn:

Telefon:

Askersund

Johan Calais

070-5162746

Hallsbergs överförmyndarnämnd

- ordförande

Hans Bengtsson

070-5294949

Hallsbergs överförmyndarnämnd

Christina Johansson

070-3924313

Hallsbergs överförmyndarnämnd

Nina Lagemyr

070-8859511

Kumla kommun

Göran Andersson

070-6225845

Laxå kommun

Sören Westlind

070-3633197

Lekebergs kommun

Sören Fagerstedt

070-5204925

Ny lagstiftning fr.o.m 1 juli 2017

 

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare där du har möjlighet att bestämma vem som ska ta hand om dina angelägenheter när du själv inte längre kan. Kontakta en jurist för mer information om hur du upprättar en framtidsfullmakt.

Här kan du läsa mer om framtidsfullmakter:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/01/prop.-20161730länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall enligt 17 kap. föräldrabalken

Det nya kapitlet i föräldrabalken innebär en utökad behörighet för anhöriga att vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning utan att godmanskap anordnas.

Här kan du läsa vad som står i 17 kap. föräldrabalken:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

God man

God man är en person som har i uppdrag att främst företräda den enskilde i ekonomiska och rättsliga frågor. Den enskilde kan vara en äldre, sjuklig eller psykiskt sjuk person som behöver hjälp med att betala räkningar, myndighetskontakter och övrigt någon som sörjer för dennes person så att den enskilde får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor. Gode mannen förordnas av tingsrätten och står sedan under tillsyn av överförmyndaren.

Förvaltare

Förvaltare förordnas av tingsrätten för de personer som på grund av sjukdom, psykiskt störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Personen kan med andra ord inte sköta sina angelägenheter och ett godmanskap är inte tillräckligt för att den enskildes hjälpbehov ska bli tillgodosett.  Förvaltarskap är en ingripande åtgärd för den enskilde. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin rättsförhandlingsförmåga.

Förmyndare

Förmyndare är vanligtvis en eller båda föräldrarna till ett underårigt barn (under 18 år). Men även andra personer kan vara förmyndare, exempelvis särskilt förordnade förmyndare. Enligt föräldrabalkens bestämmelser kontrolleras barnens tillgångar endast om de överstiger åtta prisbasbelopp (354 400 för år 2016), barnet äger fastighet eller om det finns en särskild anledning. Det finns även situationer när förmyndaren behöver ta kontakt med överförmyndaren för beslut eller samtycke. Det kan exempelvis vara vid försäkringsutbetalningar eller arv till den underårige. 

God man till ensamkommande barn

God man till ensamkommande barn förordnas när ett barn under 18 år kommer till Sverige och vid ankomsten är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Den gode mannen ska i vårdnadshavarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden, sköta ekonomin och rättsliga angelägenheter.