God man, förvaltare, förmyndare

Om man har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att man behöver hjälp kan man få en god man eller förvaltare.

Kumla kommun ingår i ett gemensamt överförmyndarkansli som sedan den 1 januari 2014 består av de fem sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.

Överförmyndarkansliet har sina lokaler i Kumla kommun, stadshuset, Torget 1.

Telefontider

Skriv tabellbeskrivning här

Telefontider


Måndag, tisdag, torsdag och fredag

 


10.00-12.00

 

 

Vem ansvarar för vilka ärenden?

Så här ser ärendefördelningen ut mellan överförmyndarhandläggarna (indelningen är utifrån första bokstaven i huvudmannens efternamn):

Skriv tabellbeskrivning här

Bokstav:

Ansvarig handläggare:

A, Q, Ö

Sofia Wentzell

B, K-L

Maud Karlsson

C-G, W

Anna-Maria Wallin

H-J, X-Å

Annika Hallqvist

M-P

Johanna Granlund

R-V

Åsa Holm

God man

God man är en person som har i uppdrag att främst företräda den enskilde i ekonomiska och rättsliga frågor. Den enskilde kan vara en äldre, sjuklig eller psykiskt sjuk person som behöver hjälp med att betala räkningar, myndighetskontakter och övrigt någon som sörjer för dennes person så att den enskilde får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor. Gode mannen förordnas av tingsrätten och står sedan under tillsyn av överförmyndaren.

Förvaltare

Förvaltare förordnas av tingsrätten för de personer som på grund av sjukdom, psykiskt störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Personen kan med andra ord inte sköta sina angelägenheter och ett godmanskap är inte tillräckligt för att den enskildes hjälpbehov ska bli tillgodosett.  Förvaltarskap är en ingripande åtgärd för den enskilde. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin rättsförhandlingsförmåga.

Förmyndare

Förmyndare är vanligtvis en eller båda föräldrarna till ett underårigt barn (under 18 år). Men även andra personer kan vara förmyndare, exempelvis särskilt förordnade förmyndare. Enligt föräldrabalkens bestämmelser kontrolleras barnens tillgångar endast om de överstiger åtta prisbasbelopp (354 400 för år 2016), barnet äger fastighet eller om det finns en särskild anledning. Det finns även situationer när förmyndaren behöver ta kontakt med överförmyndaren för beslut eller samtycke. Det kan exempelvis vara vid försäkringsutbetalningar eller arv till den underårige. 

God man till ensamkommande barn

God man till ensamkommande barn förordnas när ett barn under 18 år kommer till Sverige och vid ankomsten är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Den gode mannen ska i vårdnadshavarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden, sköta ekonomin och rättsliga angelägenheter.