Äldreboenden, särskilda boenden

Inom vård och omsorg har vi i Kumla olika former av stöd för våra medborgare – insatser från hemtjänsten i det ordinära boendet, lägenheter i vård- och omsorgsboenden, korttidsplats på vård- och omsorgsboende, dagvård/verksamhet.

En dam med rollator går mot entrén på Solbacka.

Boendeformer i Kumla

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgs boende är till för dem som har behov av tillsyn, vård och omsorg dygnet runt. I Kumla kommun finns grupp-, vård- och parboende.

Gruppboende

Gruppboende är anpassat för personer med demenssjukdom. En lägenhet på gruppboende beviljas om man av olika skäl inte kan bo kvar i ordinarie bostad och har ett omfattande omsorgs-, omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över hela dygnet och då dessa behov inte kan tillgodoses i hemmet med insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel.

Vårdboende

Vårdboende i Kumla finns i två inriktningar: demensvårdboende och vårdboende med somatisk inriktning. Syftet med demensvårdboende är att stimulans och upplevelser ger stöd till att upprätthålla en meningsfull tillvaro hos den enskilde. Aktiviteter som är individinriktade i en miljö som är lugn och ställer låga krav. Vårdboendet erbjuder omfattande stöd och hjälp vid ADL (aktiv daglig livsföring).

Insatsen vårdboende avser en boendeform med service och omvårdnad för personer med behov av somatisk vård och har behov av ADL.

Parboende

Makar eller sambopar ska beredas möjlighet till fortsatt sammanboende under förutsättning att lagens rekvisit är uppfyllda. Båda ska vilja fortsätta att sammanbo. Syftet är att äkta makar eller sammanboende inte ska behöva skiljas åt på grund av att den ena får ett omfattande omvårdnadsbehov och inte längre kan bo kvar i hemmet.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett boende där en person bor tillfälligt, ofta som ett mellanboende när man har varit inlagd på sjukhuset och arbetar för att kunna bo i sitt ordinära boende. Platserna används även för växelvård när brukaren (eller dennes anhöriga) inte klarar sig i sitt ordinära boende hela månaden.

I dagsläget har Kumla kommun fyra olika vård- och omsorgsboenden på tre ställen i kommunen. Kungsgården och Solbacka i centrala Kumla samt Hemgården och Bataljonen i Sannahed.

Platserna är i budget för 2016 fördelade enligt följande:

Skriv tabellbeskrivning här

Akvarellen, 60 lägenheter

Andréns väg 50 i Kumla


Skriv tabellbeskrivning här

Kungsgården, 75 lägenheter

Norra Kungsvägen 6 i Kumla


Vinkelhuset

18

Mellangården

17

Berglängan (för dementa))

11

Korttidsenheten Storstugan

23

Korttidsenheten Paviljongen (för dementa)

6

Skriv tabellbeskrivning här

Solbacka, 55 lägenheter

Östra Drottninggatan 5 i Kumla


Safiren

9

Opalen

10

Rubinen (för dementa)

8

Smaragden (för dementa)

9

Violen (för dementa)

9

Näckrosen (för dementa)

10

Skriv tabellbeskrivning här

Hemgården, 19 lägenehter

Hemvägen 8 i Sannahed


Hemgården

14

Hemgården (BPSD*)

5

Skriv tabellbeskrivning här

Bataljonen, 18 lägenheter

Hemvägen 4 i Sannahed


Bataljonens demensboende

18

Dagvård/Aktivitetsgrupper

Inom kommunen finns också dagvård med olika inriktning – aktivitetsgrupper samt demensdagvård.

Aktivitetsgrupp för olika grupper

Möjlighet till social samvaro och möten utanför det egna hemmet (tidigare social dagvård).

Demensdagvård

Det finns också en dagvård för personer med demenssjukdom på Kungsgården, mer information kan fås av ansvarig enhetschef på Kungsgården.

Trygghetsboende

Kumla kommuns trygghetsboenden heter Kvarngården. Boendet söks på vanligt sätt via kösystem hos Kumla Bostäder och är inte bundet till ett biståndsbeslut.

Trygghetsboende är en mellanform mellan den öppna marknadens privata lösningar och de traditionella vård- och omsorgsboenden som finns idag.

Trygghetsboende ska kännetecknas av en hög grad av fysisk anpassning och gemensamhetslokaler. Boendeformen underlättar för boende att bo kvar längre trots ökande vårdbehov tack vare närheten till grannar och gemensamhetsytor. Detta kommer förhoppningsvis att skapa en större trygghet än enskilt boende i traditionella egna bostäder och även leda till att man kan bo kvar längre hemma.

*BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, se mera på bpsd webbplats.