Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2018-04-19.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-20 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-05-11.Klicka här för att se justerat protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  20 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2018-04-19.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-19 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-05-10.

  19 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-04-16.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-19 och finns förvarat på kultur-och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-05-10.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  19 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2018-04-04.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-18 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-05-09.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  18 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-17 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-04-17.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  17 april 2018
 • Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde, Kumla kommun 2018-04-23


  Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde, Kumla kommun


  Kommunfullmäktige i Kumlla kommun kallas till sammanträde på Folkets hus, Teatern, måndagen den 23 april 2018, klockan 18.00 för behandling av följande ärenden:
  1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
  2. Nya interpellationer och frågor
  3. Rapport från revisionen
  4. Inkomna skrivelser och rapporter
  5. Årsredovisning 2017 Kumla kommun
  6. Allmänhetens frågor om årsredovisning 2017
  7. Revisionsberättelse 2017 för Kumla kommun
  8. Årsredovisning 2017 VA-verksamheten
  9. Årsredovisning 2017 Kumla Bostäder AB
  10. Årsredovisning 2017 Kumla Fastigheter AB
  11. Årsredovisning 2017 Trakaj AB
  12. Årsredovisning 2017 KumBro Utveckling AB
  13. Årsredovisning 2017 KumBro Vind AB
  14. Årsredovisning 2017 KumBro Stadsnät AB
  15. Årsredovisning 2017 Stadsnät i Kumla AB
  16. Årsredovisning 2017 Biogasbolaget i Mellansverige AB
  17. Årsredovisning 2017 Örebro läns flygplats AB
  18. Årsredovisning 2017 Scantec AB
  19. Årsredovisning 2017 Nerikes Brandkår
  20. Avtal mellan Kumla kommun och Fortum Waste Solutions AB
  21. Fastigheten Äpplet 9
  22. Uppföljning av Kumla kommuns miljöprogram
  23. Justerade budgetramar till följd av omräknade internhyror 2018
  24. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
  25. Svar på interpellation från Kajsa Rosén (L) till socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) om LSS-verksamheten i Kumla kommun
  26. Svar på motion från Miljöpartiet om ökad tillgänglighet
  27. Motion från Liberalerna om att säkra Kumlas skolor för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  28. Medborgarförslag om banor för padeltennis
  29. Medborgarförslag om att reparera trottoar längs Hagendalsvägen
  30. Medborgarförslag om att bygga om Köpmangatan mellan Sveavägen och Kyrkogatan till gågata
  31. Medborgarförslag om att sätta upp belysning, bänk, bord och extra latrinlåda vid hundhagen i Klockarbacken
  32. Medborgarförslag om gång- och cykelbana på Yxhultsvägens västra sida
  33. Medborgarförslag om att återställa Kumla högar
  34. Valärenden m. m.

   Årsredovisningen för Kumla kommun finns tillgänglig på kommunens hemsidalänk till annan webbplats samt hos servicecenter i stadshuset.

   Den 16 april 2018
   Carl-Gustav Thunström, ordförande gm.             Ann-Charlotta Brandett, sekreterare

  16 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2018-04-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-16 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-05-07.

  16 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2018-04-13.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-13 och finns förvarat på Förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-05-03.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  13 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-04-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-05 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-04-26.Klicka här för att se justerat protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  5 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-03.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-05 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-04-26.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  5 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärande, 2018-04-03.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-04 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-04-25.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  4 april 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2018-04-03.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-03 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-04-24.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  3 april 2018