Har du frågor eller vill veta mer om vår kommunala anslagstavla, kontakta oss på kommun@kumla.se