Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter – en viktig fråga för kommunen

Du kanske har hört talas om den nya allmänna dataskyddsförordningen, eller GDPR, som nämns mycket i media just nu?

Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den berör alla olika organisationer i samhället och här i Kumla kommun förbereder vi oss nu så vi arbetar rätt och följer lagen när den ska börja tillämpas i maj.

Den allmänna dataskyddsförordningen är en utveckling och förstärkning av det dataskydd som redan gäller för registrerade. Dessutom gäller förordningen i hela EU. Ett syfte med förordningen är att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter. Ett annat är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.

I Kumla kommun pågår ett projekt för att anpassa kommunens arbetssätt så att de stämmer överens med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen. Projektet ska säkerställa att kommunen jobbar på rätt sätt med personuppgifter och att vi till exempel inte samlar in mer personuppgifter än vi behöver och att vi inte har kvar dem längre än nödvändigt.

Registrerades rättigheter

De registrerade, dvs. de medborgare vars personuppgifter kommunen behandlar, har rätt att få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. De har rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerade har också rätt att lämna klagomål över personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten.

Innan den allmänna dataskyddsförordningen ska börja tillämpas kommer texten om de registrerades rättigheter att uppdateras så att det blir tydligt vilka rättigheter registrerade har och i vilka situationer olika rättigheter gäller.

Dataskyddsombud

Från och med 25 maj 2018 kommer det finnas ett dataskyddsombud för Kumla kommun. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet kommer att finnas här på hemsidan.

Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att kommunen följer den allmänna dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området, genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de registrerade, dvs. de medborgare vars personuppgifter kommunen behandlar.