Välkommen till Skogstorpsskolan!

Skogstorpsskolan ligger i norra delen av kommunen. Skolan har verksamhet från förskola till åk 9, fördelad på två skolledare och en förskolechef.  Skolan har en stor härlig skolgård med grönområden, skogspartier, fotbollsplan och lekplatser.

Skogstorpsskolan F-5 består av tre arbetsenheter. Lilla Cerise som har verksamhet för samtliga förskoleklassbarn, Lilla Lime och Lilla Turkos har verksamhet från åk 1 - åk 3, och två arbetsenheter, Stora Lime och Stora Turkos, från åk 4- åk 5. Till varje enhet finns det ett arbetslag med 8-9 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Det är grundskollärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. På Skogstorpsskolan 6-9 finns enheterna Blå, Grön, Gul, Orange och Röd.


Våra barn/elever har sin tillhörighet i arbetsenheten, ”den lilla skolan i den stora”. För att skapa trygghet för våra elever lägger vi stort fokus på att ha vuxna ute på rasterna och vi erbjuder dagligen olika rastaktiviteter, efter ett uppskattat koncept. Syfte är att eleverna ska känna trygghet!Fritidsverksamheten är i skolans lokaler.


Pedagogisk inriktning

Vår vision

Skogstorpsskolan är en skola för huvudet, handen och hjärtat.   

Det innebär att:

  • Vi möter varandra med respekt och vänlighet
  • Vi motverkar all form av kränkande behandling och mobbning
  • Vi arbetar för att alla går ut med godkända betyg och erbjuder goda möjligheter till ett praktiskt/estetiskt sätt att arbeta


På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vi tar avstånd från alla typer av våld, mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Fokus ligger på barnets känsla. Vi arbetar för att alla elever och personal ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt. Detta ska leda till ett gott samarbetsklimat på skolan som ska ge alla elever en trygg och lugn studiemiljö. Alla elever har rätt till arbetsro efter sina behov. Skogstorpskolan är en skola för handen, hjärtat och huvudet.


Inflytande i skolan

Barnen och eleverna på skolan har rätt att vara delaktiga i arbetet på skolan. På F-5 enheterna ansvarar pedagogerna på respektive enhet för att eleverna ges möjlighet att ta upp frågeställningar på klassråd, mentorsråd, enhetsråd eller fritidsråd, minst en gång i veckan.


Elevrådsrepresentanter från de olika enheterna utses varje läsår och de träffas på elevråd en gång i månaden tillsammans med vuxna och diskuterar och reflekterar över aktuella frågeställningar som elevvårdsrepresentanterna med sig från sina enheter. De deltar till exempel i arbetet med att upprätta och följa upp Likabehandlingsplanen.


Barnens/elevernas delaktighet ska anpassas utifrån ålder och mognad (förordning 2006:1 083). På F-5 enheterna finns det en barnversion av Likabehandlingsplanen som är anpassad i syfte att barnen/eleverna ska förstå vad den handlar om. Den revideras varje år och finns uppsatt på väggen på varje enhet.


En gång i månaden träffas Miljö- och hälsorådet. Elevrepresentanter och utvalda vuxna från skolans samtliga enheter träffas en gång i månaden på Miljö- och hälsorådet.


I arbetet mot kunskapsmålen strävar pedagogerna mot att tydliggöra målen för eleverna. Eleverna blir medvetna om vad som förväntas av dem och det bidrar till större delaktighet.


Årliga enkätundersökningar genomförs, analyseras och diskuteras. Utifrån enkätresultaten utkristalliseras tydligt vilka områden F-5 eleverna är nöjda med och om det är något specifikt skolan behöver fokusera.

Uppdaterad: 2016-04-12 av 
Dela

Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla

019-58 80 00, fel efter kontorstid | Telefax 019-58 81 15 | servicecenter@kumla.se